Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Rodinný dom Gajdoš

Rekonštrukcia jestvujúceho rodinného domu v Lipníku.
Vizualizácie navrhovaného stavu
Skutkový stav
Fasáda domu je popraskaná po zosuve pôdy pred 20 rokmi
Pôvodná dispozícia rodinného domu.
Búracie práce a zosilnenie muriva
Sanácia základov
Nová dispozícia 1. nadzemného podlažia
Nová dispozícia 2. nadzemného podlažia
Rekonštrukcia objektu bude pozostávať zo sanácie existujúcich základových pásov rodinného domu vrátane komplexného drenážovania v blízkom okolí.
Investorova požiadavka znela zrekonštruovať existujúci rodinný dom. Existujúci rodinný dom bol navrhnutý ako jednopodlažný, čiastočne podpivničený s nevyužívaným podkrovím. Dom bol postavený v miernom svahu. Pred približne 20-timi rokmi, v čase dlhodobých a intenzívnych dažďových zrážok došlo k posunu podložia pod základovými pásmi. Z tohto dôvodu vznikli rozsiahle trhliny v obvodových a vnútorných nosných stenách objektu. Čelná stena vykazuje viditeľné naklonenie od zvislej roviny. Podložie počas nasledujúcich 20-tich rokov nevykazovalo známky posunu. Odstránenie pôvodnej drevenej konštrukcie krovu, vybúranie otvoru vo vnútornej nosnej stene a odstránení pôvodnej konštrukcie stropu v mieste vstupu do objektu (prístavba rodinného domu). Nové konštrukcie bude tvoriť novonavrhnutá drevená sedlová strecha, novonavrhnutá monolitická žb. doska nad vstupom do objektu a prístavba monolitického železobetónového skladu, vrátane čelnej steny objektu rodinného domu. Po rekonštrukcií bude mať objekt rodinného domu pôdorysný rozmer 13,265 m x 14,20 m. Maximálna výška objektu od terénu po hrebeň strechy bola stanovená na 10,77 m.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková
Miesto: Veľká Čausa
Status: v procese
Projekt: 2017
Klient: Peter Gajdoš