Rodinný dom Gajdoš

Rekonštrukcia jestvujúceho rodinného domu v Lipníku.
Skutkový stav
Fasáda domu je popraskaná po zosuve pôdy pred 20 rokmi
Pôvodná dispozícia rodinného domu.
Búracie práce a zosilnenie muriva
Sanácia základov
Nová dispozícia 1. nadzemného podlažia
Nová dispozícia 2. nadzemného podlažia
Vizualizácie navrhovaného stavu
Rekonštrukcia objektu bude pozostávať zo sanácie existujúcich základových pásov rodinného domu vrátane komplexného drenážovania v blízkom okolí.
Investorova požiadavka znela zrekonštruovať existujúci rodinný dom. Existujúci rodinný dom bol navrhnutý ako jednopodlažný, čiastočne podpivničený s nevyužívaným podkrovím. Dom bol postavený v miernom svahu. Pred približne 20-timi rokmi, v čase dlhodobých a intenzívnych dažďových zrážok došlo k posunu podložia pod základovými pásmi. Z tohto dôvodu vznikli rozsiahle trhliny v obvodových a vnútorných nosných stenách objektu. Čelná stena vykazuje viditeľné naklonenie od zvislej roviny. Podložie počas nasledujúcich 20-tich rokov nevykazovalo známky posunu. Odstránenie pôvodnej drevenej konštrukcie krovu, vybúranie otvoru vo vnútornej nosnej stene a odstránení pôvodnej konštrukcie stropu v mieste vstupu do objektu (prístavba rodinného domu). Nové konštrukcie bude tvoriť novonavrhnutá drevená sedlová strecha, novonavrhnutá monolitická žb. doska nad vstupom do objektu a prístavba monolitického železobetónového skladu, vrátane čelnej steny objektu rodinného domu. Po rekonštrukcií bude mať objekt rodinného domu pôdorysný rozmer 13,265 m x 14,20 m. Maximálna výška objektu od terénu po hrebeň strechy bola stanovená na 10,77 m.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková
Miesto: Veľká Čausa
Status: v procese
Projekt: 2017
Klient: Peter Gajdoš