Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Dom smútku Bzenica

Interiér bol dotvorený v spolupráci s pražskou maliarkou Lunou Issis

Vizualizácie navrhovaného stavu

Priebeh realizácie

K pôvodnej stavbe sa pristavilo 3,4 m, vďaka tomu sme umiestnili ďalších 5 lavíc pre približne 20 trúchliacich, dosiahol sa dostatočný priestor pre bohoslužbu.

Miestny cintorín leží na jednej z rozširujúcich vetiev, vedúcej k Luptákovskému lánu a je tak v polohe nad obcou, pričom riešený objekt domu smútku je situovaný hneď vedľa prístupovej komunikácie a pôsobí tak dominantne.

Pôvodný stav domu smútku 

Navrhovaný stav domu smútku 

Pôdorys pôvodného objektu

Rez pôvodného objektu

Navrhované riešenie – je hrou s funkciou, tvarom a svetlom. Dominantnou je  obradná miestnosť, ktorá je osovo – symetricky rozdelená. V pravej hornej časti pôdorysu sú lavice pre smútočných hostí. Ľavá dolná časť je vymedzená pre komunikáciu.  Katafalk je umiestnený v pozdĺžnej osi pod obrazom anjela zlatého fénixa, čo naznačuje, že duša zosnulého je sčasti prítomná s trúchliacimi a sčasti na odchode z tohto sveta. Osvetlenie je navrhnuté tak, aby každá časť dňa symbolizovala náš pobyt tu na zemi. Stropný svetlík opatrený pieskovým zasklením poskytujúcim rozptýlené svetlo, zachytáva ranné denné svetlo symbolizujúcim naše narodenie. Celopresklenný vstup z južnej časti poskytuje denné svetlo od rána do večera a symbolizuje náš rast a dospelosť. Večerné svetlo poskytuje pozdĺžne bočné osvetlenie v hornej časti pod stropom, ktoré dôstojne zakončuje náš pobyt na tomto svete. 

Rez novonavrhovaného objektu

Nové stvárnenie objektu podporuje jeho dominantnú polohu a minimalistickou architektúrou prinavracia objektu prirodzenú autoritu a zladenie s prostredím.
Objekt je nanovo prestrešený sedlovou strechou s čelným a zadným štítom, bez presahu strešných rovín, strecha je odvodnená nástrešnými žľabmi. Pôvodný oceľobetónový strop je ponechaný, prístavba je navrhnutá v pôvodnej šírke objektu smerom k obci o dĺžku 3,6 m. V obradnej miestnosti je zvýšená svetlá výška dotiahnutá vybúraním pôvodnej podlahy a znížením jej nivelety o 673 mm. Táto hodnota je daná napojením vonkajšieho schodiska tak, aby bola dosiahnutá pohodlná veľkosť schodiskových stupňov a nebolo zároveň nutné stavebne upravovať už jestvujúce konštrukcie prístupu z miestnej komunikácie, terasy pred objektom a vstupu na obslužný chodník, vedúci k hrobovým miestam. Objekt je nanovo zateplený čadičovou vlnou zatepľovacím systémom StoTherm Mineral v hrúbke 100 a 130 mm v závislosti od jeho aplikácie na pôvodné a nové murivo. Zatepľovací systém je doplnený z časti o vertikálny obklad z pásov titánzinkového plechu Rheinzink Patina Blaugrau hr.0,8 mm na dvojitú stojatú drážku, ktorý sa napája na strešnú krytinu hr.0,7 mm identického plechu. Farba omietok je biela.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti, Andrea Barteková, Róbert Roziak
Miesto: Bzenica časť Bukovina
Status: realizované 2019
Projekt: 2017
Klient: obec Bzenica