Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Green residence Žilina

Vizualizácie navrhovaného stavu

Pripravovaná výstavba sa nachádza v Žiline. Na pozemku určenom k výstavbe sa v súčasnosti nachádza rodinný dom so záhradou vklinený medzi obytné bloky.

Skutkový stav rodinného domu
Situácia búracích prác
Pôdorysy navrhovaného stavu
Pôdorys 1. podzemného a 1. nadzemného podlažia
Pôdorys 2. a 3. nadzemného podlažia
Pôdorys 4. 5. a 6. nadzemného podlažia
Pôdorys 7. nadzemného podlažia a strechy
Priečny rez
Hlavným zámerom architektonického riešenia bolo čo najefektívnejšie využitie preluky vnútrobloku tak, aby výsledný objekt bol v súlade s okolitou zástavbou a hmotovo aj výškovo s ňou korešpondoval. Hlavným zámerom bolo vytvoriť budovu, ktorá v betónovo-asfaltovo-plechovej štruktúre okolitej zástavby vytvorí oázu zdraviu prospešnej zelene a zlepší absorpciu, distribúciu vzdušnej vlhkosti a pohlcovanie toxických látok, CO2 v ovzduší v urbanizovanom prostredí. Navrhovaná zástavba je v celom rozsahu prekrytá intenzívnou zelenou strechou schopnou niesť aj vyššie rastliny ako sú stromy do výšky 8 m, tak aj všetky fasády objektu sú prekryté vertikálnou zeleňou zamedzujúcou nadmernému sálaniu tepla v letných mesiacoch ako aj prirodzenej filtrácií vzduchu prúdiaceho do obytných miestností a ďalej vizuálnej filtrácií to jest zvýšenie intimity interiéru navrhovaného objektu.
Dispozične sa objekt skladá z 3 hlavných súčastí. Podzemné parkovanie a úžitkové priestory časť A, hlavný objekt postavený v preluke medzi bytovými domami Republiky 19 a Republiky 23 to je časť B a časť C je budova na nádvorí vytvorenom podestou z budovy A.

Autor: Igor Bachetti
Architekti: Igor Bachetti
Miesto: Žilina
Status: štúdia
Projekt: 2019
Klient: Constario s.r.o.