Zeleň dýcha za nás

Zeleň dýcha za nás

Hotel Patrov

Základnou architektonickou a urbanistickou koncepciou je rešpektovanie prírodných a historických daností územia.
Vizualizácie navrhovaného stavu
Pohľad zo strechy hotela
Celkový pohľad
Pohľad na areál s možnosťou prechádzok a príjemných rozhovorov
Rez terénom
Konkurenčné návrhy porušili výškový horizont pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a sú necitlivé k prírode
Náš návrh. Hmotu kopčeka sme preložili po dobu výstavby na depóniu. Po výstavbe hotela sme dali morfológiu do takmer identického stavu, tým sme dosiahli vysoko ekologické riešenie, ktoré zároveň nerušilo výhľady nevhodnými novostavbami z pamiatkovej rezervácie v Banskej Štiavnici.
Pôdorys 1. nadzemného podlažia
Vstup do hotela pripomína vstup do bane nakoľko banských objektov je v meste a jeho okolí niekoľko desiatok. Po príjazde do priestoru pred foyerom návštevníkov prekvapí krásne osvetlenie celého priestoru prostredníctvom masívneho svetlíka vedúceho z vrcholu kopčeka.
Pôdorys 2. nadzemného podlažia
Pôdorys 3. nadzemného podlažia
Pôdorys 4. nadzemného podlažia
Rez objektu
Rez objektu
Príjazd ku kolibe
Vjazd do hotela
Aj keď územný plán mesta dovoľuje stavať do 5 podlaží, hlavnou myšlienkou je „výmena“ hmoty kopčeka Patrov za hmotu hotela. Získame tým okrem iného izby a úžitkové priestory s cenným výhľadom na staré mesto, neporušíme terénny reliéf a nezasahujeme negatívne do diaľkových pohľadov z Kalvárie, Nového a Starého Zámku, ktoré sú z hľadiska ochrany mestskej pamiatkovej rezervácie mimoriadne významné. Celý hotelový komplex sa tvarovo prispôsobuje organickej štruktúre terénneho reliéfu. Z príjazdovej komunikácie vchádzame do 77 m dlhého tunela, klesáme 8 m do hĺbky. Vchádzame do nádherných priestorov, presklených, prekrásne osvetlených... V hoteli vstupujeme do elegantne veľkorysého a príjemného foyeru hotela...

Autor: Igor Bachetti, Lucia Oberfrancová
Architekti: Igor Bachetti, Lucia Oberfrancová
Miesto: Banská Štiavnica
Štúdia: 2009